E-SHOP

E-SHOP

Čištění a sanitace

V oblasti úklidu a hygienického servisu jsme schopni nabídnout kompletní služby, které mohou ve Vaší firmě zahrnovat:
  • úklid a sanitaci výrobních prostor a čištění technologií
  • úklid sociálního zázemí a administrativní části
  • celoroční údržba venkovních ploch
  • dodávka a pravidelné doplňování materiálu pro personální hygienu
  • osazení dávkovači hygienického materiálu zdarma dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Komunikace

Pro vysokou kvalitu dodávaných služeb klademe důraz na dobrou komunikaci se zákazníkem. Náš pověřený pracovník se zúčastňuje pravidelných porad s pověřeným zástupcem závodu, kde přijímá požadavky nad rámec dohodnutého rozsahu činností a provádí hodnocení kvality provedených prací. Průběžně zpracovává náměty na další zlepšení nebo rozšíření služeb.

Chemické přípravky

Pro zajištění kvalitních služeb spolupracujeme s tuzemskými i mezinárodními firmami dodávajícími chemické přípravky i technologie. Při výběru optimálního programu spolupracujeme se zákazníkem s cílem navrhnout řešení, které zajistí vysokou kvalitu, optimální náklady a respektuje zvyklosti zákazníka. Používáme pouze chemické a dezinfekční přípravky schválené pro potravinářský průmysl v ČR.

Odpovědnost

Naše společnost má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, pojištění za škodu na věcech užívaných pojištěným a pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou.

Zaměstnanci

Pravidelně provádíme školení našich zaměstnanců v oblasti hygienického minima, bezpečnosti práce, o obsluze strojů, zacházení s čistícími a dezinfekčními prostředky a o zásadách provádění sanitace. Naši zaměstnanci vždy používají jednotné oblečení s logem firmy a řídí se vnitřními předpisy platnými v objektech zadavatele .

Harmonogram činností

Pro prováděné činnosti je vždy vypracován přesný harmonogram prací – sanitační řád, který zahrnuje všechny důležité prvky pro zajištění norem ISO 9001:2016 a bezpečnosti práce. Obsahuje technologické postupy jednotlivých prací, jejich četnost a způsob kontroly. Sanitační řád je vždy zpracováván za úzké spolupráce zákazníka.

Kontrola

Je prováděna pravidelně při denním předávání prací naším zástupcem a pověřeným pracovníkem zákazníka. Pro dlouhodobé udržení vysokého standardu prováděných prací probíhá jednou za měsíc kontrolní den, při kterém se celkově posuzuje úroveň prováděných činností.

Personální hygiena

Námi dodávaný hygienický program pro personální hygienu zaručuje vysoký standart hygieny a dobrou ekonomiku. Na výběru používaných produktů se vždy podílí zákazník, dle vlastních požadavků na komfort a cenu nabízených produktů. Zásobníky na hygienický materiál poskytujeme zdarma.

DDD

Dezinsekce a deratizace probíhá pravidelně v navržených intervalech. Provádí ji naši speciálně vyškolení pracovníci s oprávněním k této činnosti. Nástrahy jsou umísťovány do plastových staniček, které jsou pak pravidelně doplňovány. Aplikaci dezinsekčních prostředků provádíme postřikem v kombinaci s plynováním (pokud je to nutné) pro dosažení maximální účinnosti zásahu. Vždy po provedení DDD zásahů jsou vypracovány protokoly zahrnující též zhodnocení účinnosti a doporučení opatření snižujících výskyt škodlivých činitelů.

Speciální činnosti

Do okruhu speciálních činností lze zahrnout jednorázové úkony, jako například čištění těžko dostupných prostor, práce ve výškách, odstraňování plísní nebo také zajištění mytí obalů, úprava okolí závodu apod.

Technologie

Pro úklid a čištění používáme nejmodernější dostupné technologie.

Jsme připraveni poskytnout zákazníkovi maximální rozsah služeb.